Kiểm soát dịch hại nông thôn

Các biện pháp an toàn khi kiểm soát chuột

Luôn đọc kỹ nhãn sản phẩm: đảm bảo bạn hiểu rõ thông tin trên nhãn. Nếu không hãy hỏi chuyên gia.

Print page

Hướng dẫn an toàn khi sử dụng sản phẩm Racumin® 0.75 TP:

Hướng dẫn an toàn sử dụng sản phẩm Racumin 0.75 TP

 

Nên và không nên khi sử dụng Racumin 0.75 TP

Tìm hiểu thêm các thông tin về sử dụn thuốc BVTV có trách nhiệm: Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm & An toàn