Vệ sinh cộng đồng

Bayer cam kết giúp thúc đẩy môi trường sống lành mạnh hơn nơi mọi người sống, làm việc và vui chơi

Print page

Điều này đi vào cuộc sống thông qua hoạt động kinh doanh Quản lý dịch hại & Sức khỏe cộng đồng của chúng tôi nhằm bảo vệ mọi người, chống lại các nguy cơ đe dọa liên quan đến dịch hại.